Doelstellingen en werkwijze

Doelstellingen en werkwijze

 De stichting richt zich op ± de eerste 50 jaar van het bestaan van de  vroegere  Nederlandse Autorensport Vereniging (NAV) namelijk vanaf het oprichtingsjaar 1953 tot en met 2005.  Er is gekozen voor deze periode omdat het gaat om het bijeenbrengen van degenen die in het verleden binnen de racerij veel contact met elkaar hadden.

Het doel is  zoveel mogelijk rijders en functionarissen die in deze periode in de autorensport  actief waren, zich als lid te laten registreren. Bij aanmelding dient men naast de gebruikelijke persoonsgegevens ook een beknopt CV in te sturen van de activiteiten in de racerij.

Om niet alleen virtueel contact mogelijk te maken maar elkaar ook weer eens te kunnen ontmoeten, worden er jaarlijks enkele bijeenkomsten voor de registerleden georganiseerd.

De bedoeling is dat het register tevens functioneert als een soort “Burgerlijke stand”, d.w.z. dat daarin ook overlijdensgevallen worden vermeld.

Een andere doelstelling van de stichting is “Het (doen) bewaren van archieven, periodieken en voorwerpen, verband houdende met de Nederlandse autorensport”. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat nogal wat personen uit de doelgroep allerlei materiaal uit de bedoelde periode bewaard hebben, waarvoor te zijner tijd geen bestemming bestaat. Het is jammer als zulke zaken verloren zouden gaan. Dit geldt behalve voor persoonlijke verzamelingen ook voor verenigingsstukken (bijvoorbeeld van de NAV) en andere “automobilia” die mogelijk bij deze en gene nog aanwezig zijn.

 

Voor toetreding tot het Register van Nederlandse Autorensport Vrienden komen in aanmerking rijders, team managers, leden van het medisch team, de technische commissie, het wedstrijdsecretariaat, bestuursleden van verwante organisaties zoals KNAC, KNAF en OCA, de pers, kortom aan allen die in de periode van 1953 t/m 2005 actief waren binnen de autorensport.

Om ervoor te kunnen zorgen dat de samenstelling van het register zo goed mogelijk aan de doelstelling van de stichting beantwoordt is erin voorzien dat het bestuur over toelating tot het register beslist.

Aan de registerleden wordt ook verzocht om mogelijke andere belangstellenden uit de doelgroep te benaderen en over het register te informeren. Ter stimulering van deze activiteit en ter ondersteuning van het geheugen is – aan de hand van oude programma’s en deelnemerslijsten – een naamlijst van potentiële registerleden opgesteld, waarop zoveel mogelijk personen staan vermeld die in de bedoelde periode actief waren (zie onder: Autorensport ’53-’05). Op die lijst staan ook inmiddels overleden personen vermeld, dit in verband met de hiervoor genoemde burgerlijke stand-functie. Alle betrokkenen wordt gevraagd om aanvullingen, correcties e.d. van deze lijst, alsmede om zoveel mogelijk e-mailadressen te verstrekken; dit om op eenvoudige wijze contact te kunnen leggen.

Van degenen die zich bij het Register NAV aansluiten, wordt een jaarlijkse minimumbijdrage gevraagd van € 30,00 ter dekking van de organisatorische kosten van de stichting zoals het in stand houden van de website, het organiseren van ledenbijeenkomsten, secretariaatskosten, enz.